– Thảo Luận về PHẬT HỌC (New)

Mục lục các bài thảo luận về kinh Trung Bộ

trungbo-bia

Mục Lục

MN 001- KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (Mùlapariyàya sutta)
MN 002 – Kinh TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC (Sabbàsava sutta)
MN 003 – Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)
MN 004 – Kinh SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM (Bhayabherava sutta)
MN 005 – Kinh Không Uế Nhiễm (Anaṅgaṇasuttaṃ)
MN 006 – Kinh Ước Nguyện (Ākaṅkheyya sutta)
Kinh MN 007 – Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthùpama sutta)
KINH MN 008 – Kinh ĐOẠN-GIẢM (Sallekhasuttam)
KINH MN 009 – Kinh CHÁNH-TRI-KIẾN (Sammādiṭṭhi sutta)
KINH MN 010 – KINH NIỆM XỨ (Satipatthàna sutta)
Sub-DOC MN-10: Katame cattāro?
Sub-DOC MN-10: PHÁP QUÁN HƠI THỞ TRONG PHẦN QUÁN THÂN TRÊN THÂN
Sub-DOC MN-10: TÂM SỞ NIỆM
Sub-DOC MN-10: Thảo luận về một số Từ và Câu PALI trong kinh Niệm Xứ
KINH MN 11 – TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG (CULASIHANADA SUTTA)
SUBDOC MN 11: KINH TƯỢNG PHÁP
SUBDOC MN 11: APOCRYPHA (kinh ngụy tạo)
KINH MN 012 – ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG (MAHĀSĪHANĀDASUTTAṂ)
KINH MN 013 – ĐẠI KINH KHỔ-UẨN (MAHÀDUKKHAKKHANDHASUTTAṂ
KINH MN 014 – TIỂU KINH KHỔ-UẨN (CULÀDUKKHAKKHANDHASUTTAṂ
KINH MN 015 – KINH TƯ LƯỢNG (ANUMÀNASUTTAṂ)
KINH MN 016 – KINH TÂM HOANG-VU (CETOKHILASUTTAṂ)
KINH MN 017 – KINH KHU RỪNG (VANAPATTHASUTTAṂ)
KINH MN 018 – KINH MẬT HOÀN (MADHUPIṆḌIKASUTTAṂ
KINH MN 019 – KINH SONG TẦM (DVEDHĀVITAKKASUTTAṂ)
KINH MN 020 – KINH AN TRÚ TẦM (VITAKKASAṆṬHĀNASUTTAṂ)
KINH MN 021 – KINH VÍ DỤ CÁI CƯA (KAKACŪPAMASUTTAṂ)
KINH MN 022 – KINH VÍ DỤ CON RẮN (ALAGADDŪPAMASUTTAṂ)
KINH MN 023 – KINH GÒ MỐI (VAMMIKASUTTAṂ)
KINH MN 024 – KINH TRẠM XE (RATHAVINĪTASUTTAṂ )
KINH MN 025 – KINH BẪY MỒI (NIVĀPASUTTAṂ)
KINH MN 026 – KINH THÁNH CẦU (PĀSARĀSISUTTAṂ)
KINH MN 027 – TIỂU KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI (CŪḶAHATTHIPADOPAMASUTTAṂ)
KINH MN 028 – ĐẠI KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI (MAHĀHATTHIPADOPAMASUTTAṂ)
KINH MN 029 – ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY (MAHĀSĀROPAMASUTTAṂ)
KINH MN 030 – TIỂU KINH VÍ DỤ LÕI CÂY (CŪḶASĀROPAMASUTTAṂ)
KINH MN 031 – TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ (CŪḶAGOSIṆGASUTTAṂ)
KINH MN 032 – ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ (MAHĀGOSIṄGASUTTAṂ)
……..
……..
……..
KINH MN 117 – ĐẠI KINH BỐN MƯƠI (Mahācattārīsaka sutta)
KINH MN 118 – KINH NIỆM HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA (Anāpānasati sutta)
KINH MN 119 – KINH THÂN HÀNH NIỆM (Kāyagatāsati sutta)
KINH MN 142 – KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG (Dakkhinàvibhanga sutta)

———————

Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm

(Nguồn: Budsa.org)


Trường Bộ

Trường A-hàm

Stt

Tên kinh

Stt

Tên kinh

01 Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) 21 Kinh Phạm Ðộng
02 Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) 27 Kinh Sa-môn quả
03 Kinh A-ma-trú (Ambbattha Sutta) 20 Kinh A-ma-trú
04 Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) 22 Kinh Chủng Ðức
05 Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta) 23 Kinh Cứu-la-đàn-đầu
06 Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta) (không có)
07 Kinh Xa-li-da (Jàliya Sutta) (không có)
08 Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sihanàda Sutta) 25 Kinh Loã Hình Phạm Chí
09 Kinh Bố-sá-ba-lâu (Potthapàda Sutta) 28 Kinh Bố-sá-ba-lâu
10 Kinh Tu-ba (Subha Sutta) (không có)
11 Kinh Kiên-cố (Kevaddha Sutta) 24 Kinh Kiên-cố
12 Kinh Lô-già (Lohicca Sutta) 29 Kinh Lô-già
13 Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta) 26 Kinh Tam Minh
14 Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) 01 Kinh (Sơ) Ðại Bổn
15 Kinh Ðại Duyên (Mahà-Nidàna Sutta) 13 Kinh Ðại Duyên Phương Tiện
16 Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-Parinibbàna Sutta) 02 Kinh Du Hành
17 Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta) (không có)
18 Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha Sutta) 04 Kinh Xa-ni-sa
19 Kinh Ðại Ðiên-tôn (Mahà-Govinda Sutta) 03 Kinh Ðiên Tôn
20 Kinh Ðại Hội (Mahà-Samaya Sutta) 19 Kinh Ðại Hội
21 Kinh Ðế-thích Sơ Vấn (Sakka-Tanha Sutta) 14 Kinh Thích-Ðề Hoàn Nhân Vấn
22 Kinh Ðại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (không có)
23 Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta) 07 Kinh Tệ Túc
24 Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) 15 Kinh A-Nậu-Di
25 Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống (Udumbarika-Sihanàdà Sutta) 08 Kinh Tán-Ðà-Na
26 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti Sihanàda Sutta) 06 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành
27 Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta) 05 Kinh Tiêu Duyên
28 Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya – Suttanta) 18 Kinh Tự Hoan Hỷ
29 Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) 17 Kinh Thanh Tịnh
30 Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (không có)
31 Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) 16 Kinh Thiện Sanh
32 Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Suttanta) (không có)
33 Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) 09 Kinh Chúng Tập
34 Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) 10 Kinh Thập Thượng
Ghi chú: Số thứ tự (Stt) các Kinh trong Trường Bộ được ghi theo Pàli Tạng. Số thứ tự các Kinh trong Trường A-hàm được ghi theo Hán Tạng.

 -ooOoo-

Trường A-hàm

Trường Bộ

1 Kinh Đại bản D.14. Mahāpadāna.
2 Kinh Du hành D.16. Mahāparinibbāna;
D.17. Mahāsudassana.
3 Kinh Điển Tôn D.19. Mahāgovinda.
4 Kinh Xà-ni-sa D.18. Janavasabha.
5 Kinh Tiểu duyên D.24. Agañña.
6 Kinh Chuyển luân Thánh vương tu hành D.26. Cakkavattī.
7 Kinh Tệ-tú D.23. Payāsi.
8 Kinh Tán-đà-na D.25. Udumbarikasīhanāda.
9 Kinh Chúng tap D.33. Samgīti.
10 Kinh Thập thượng D.34. Dasuttara.
11 Kinh Tăng nhất (không có).
12 Kinh Tam tụ (không có).
13 Kinh Đại duyên phương tiện D.15. Mahānidāna.
14 Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấn D.21. Sakkapañha.
15 Kinh A-nậu-di D.24. Pātika.
16 Kinh Thiện sanh D.31. Sivgalovāda.
17 Kinh Thanh tịnh D.29. Pāsādika.
18 Kinh Tự hoan hỷ D.28. Sampadānīya.
19 Kinh Đại hội D.20. Mahāsamaya.
20 Kinh A-ma-trú D.3. Ambattha.
21 Kinh Phạm động D.1. Brahmajāla.
22 Kinh Chủng Đức D.4. Sonadanda.
23 Kinh Cứu-la-đàn-đầu D.5. Kūtadanda.
24 Kinh Kiên cố D.11. Kevada.
25 Kinh Lõa hình phạm chí D.8. Kassapa.
26 Kinh Tam minh D.13. Tevijjā.
27 Kinh Sa-môn quả D.2. Sāmaññaphala.
28 Kinh Bố-tra-bà-lâu D.9. Potthapāda.
29 Kinh Thế ký (không có).

66710_10151143485106389_20163420_n

DANH MỤC CÁC Đề TÀI THẢO LUẬN

trên Pali Chuyên Đề

—oooOooo—

CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN:Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s