GIỚI LUẬT (Sila)

 

VINAYAPITAKA – TẠNG LUẬT (9 cuốn):

——00O00——

 

01. Pārājikapāli & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (đã in 6/2009, Pdf. 5.3 Mb)

02. Pācittiyapāli bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (đã in 6/2009, Pfd. 4.5 Mb)

03. Pācittiyapāli bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (đã in 6/2009, Pfd. 3.1 Mb)

04. Mahāvaggapāli I & Đại Phẩm I (đã in 12/2009, Pfd. 4.2 Mb)

05. Mahāvaggapāli II & Đại Phẩm II (đã in 12/2009, Pfd. 3.5 Mb)

06. Cullavaggapāli I & Tiểu Phẩm I (đã in 5/2010, Pfd. 3.5 Mb)

07. Cullavaggapāli II & Tiểu Phẩm II (đã in 5/2010, Pfd. 4.1 Mb)

08. Parivārapāli I & Tập Yếu I (đã in 10/2010, Pfd. 3.1 Mb)

09. Parivārapāli II & Tập Yếu II (đã in 10/2010, Pdf. 3.1 Mb)

Nguồn: http://www.paliviet.info/TTPV/TTPV_LuocDo.htm


7 phản hồi on “GIỚI LUẬT (Sila)”

 1. BS Phạm Doãn nói:

  Đọc được một đoạn kinh giảng về ý nghĩa của Giới:

  Santeke samaṇabrāhmaṇā sīlasuddhikā. Te sīlamattena saṃyamamattena saṃvaramattena avītikkamamattena suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ paccenti.
  (PTS Page 089, CSCD, Mahāniddesapāli, #25)
  —-
  Một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do giới.
  Họ tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn thanh tịnh, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn giải thoát chỉ với giới, chỉ với sự thu thúc, chỉ với sự phòng hộ, chỉ với sự không vi phạm.

  • tranhung nói:

   Gioi luat la de giup cho con nguoi giu cho TAM THANH TINH tren con duong tu hanh ,TU HANH la sua cai TAM pham phu thanh cai TAM PHAT ( phat la phat tanh ,phat tam : con goi la PHAT TAI TAM ) co dung khong quy thay ,xin quy thay tha thu . phap danh TAM KHONG

 2. Hoa Nguyen nói:

  Quan điểm trên dẫn tới một ý tưởng của TL Thông Lạc: Giới tức là Định.
  Nhưng Giới chỉ để ngăn ngừa điều bất thiện xảy ra, cho nên Giới mang rõ tính cúch tiêu cực. Giới không khuyên làm điều thiện, như bố thí, giảng kinh, truyền bá Phật giáo, ngay cả sự tính tấn tu học. .
  Giới có thể giúp giữ thân tâm được thanh tịnh, trong sạch, nhưng không thể đưa tới giác ngộ, giải thoát là phần thuộc công phu Thiền định.
  ..

 3. dugia97 nói:

  .

  Từ Thức đến Tâm: Con đường Giới hạnh- Ngõ rẽ Chánh Tà
  Không phải ngẫu nhiên mà hai câu chuyện sau được kể tiếp theo nhau mà làm nỗi bật cốt tủy của chuyện đươc kể.

  Sau khi Đức Phật nhập diệt, Theo đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất và những tường thuật trong Ma-ha-tăng-kỳ, Tứ phần và Pāli
  Đọc thêm tại đây:
  http://thaoluantrungbokinh.wordpress.com/2012/08/30/sub-doc-mn10-tam-so-niem

  Chuyện một:

  “Nhưng khi nghe tin đức Thế Tôn đã niết-bàn, tỳ-kheo già (mặt chuột) này tỏ vẻ vui mừng và hớn hở nói với các vị tỳ-kheo khác rằng, từ này, ông được tự do, không bị giới luật do đức Thế Tôn thuyết chế, muốn làm gì thì làm tùy theo sở thích..”

  +Luật Tạng của Thượng tọa bộ tường thuật rằng Ngài A-nan :
  1-Không thưa hỏi đức Thế Tôn cụ thể những giới điều nhỏ nhặt và ít quan trọng.
  Tôn giả A-nan : vì không lưu ý nên không thưa hỏi đức Thế Tôn những giới điều nhỏ nhặt và ít quan trọng

  +Luật tạng của Đại chúng bộ tường thuật rằng Ngài A-nan :
  1-không thưa thỉnh những giới luật nhỏ nhặt cần bỏ cho phù hợp với từng địa phương
  Tôn giả A-nan : chấp thuận sám hối 

  +Luật tạng của Pháp tạng bộ tường thuật rằng Ngài A-nan :
  6-không thưa hỏi đức Thế Tôn những giới nào là giới tiểu tiết.
  Tôn giả A-nan : vì lúc ấy A-nan ưu sầu, nên không nhớ để thưa hỏi cụ thể những giới tiểu tiết

  Ở đây ta thấy rõ sự tương phản của tỳ-kheo già (mặt chuột): ” không bị giới luật do đức Thế Tôn thuyết chế, muốn làm gì thì làm tùy theo sở thích” và một A-nan chấp nhận sám hối vì không thưa thỉnh, dù cho một giới ly ti nhỏ nhặt nhất. Nhưng tai sao ngài A-nan chấp nhận sám hôi với lý do ” vì không lưu ý” ,” vì lúc ấy A-nan ưu sầu”,?? Đơn giản qua mức để tạo sự chú ý cần thiềt ?

  Có lẽ, là đức Thế Tôn đã trã lời :” Không có gì để thay đổi !” nhưng ngài A-nan không nói ra, nên Ngài sám hối ?
  Đức Phật đã nói ra thỉ không thể sai trái, là tuyệt đối, là chân lý nếu không gọi là chứng đắt làm gì cho mệt ! luc thông để làm gì khi mà môt câu nào dó từ kim khâu là sai trái ???? Vì người ta không tin nên có phân biệt giới trọng kinh, giới kinh.! Ngài A-nan biết như thế, biết rõ như thế. Và đức Thế Tôn cũng đả nhấn mạnh “lấy giới là thầy”. Ngài A-nan biết như thế, biết rõ như thế. Ngài A-nan chấp nhận sám hối vì một ẩn dụ nào đó ??? (ba dấu hỏi) . dù có nói ra cũng không làm thay đổi các vị tỳ-kheo già mặt chuột. (Mặt chuột ?)

  Chuyện hai:

  Trước một ngày chúng Tăng kết tập pháp và luật, Tôn giả A-nan tự nghĩ, ngày hôm sau, chúng Tăng tiến hành yết-ma kết tập pháp và luật, ngài còn là bậc hữu học, mà tham dự đại pháp sự này cùng chúng Tỳ-kheo vô học là không phù hợp. Đêm ấy, Tôn giả nỗ lực tu tập bằng pháp quán niệm thân. Khi trời gần hừng sáng, Tôn giả cảm thấy mệt, định nằm nghĩ, và khởi lên ý niệm “nằm xuống, nằm xuống”, ngay tư thế nghiên người ấy, ngài đoạn tận các lậu hoặc, chứng đạt thánh quả A-la-hán.

  Nhận xét cử chỉ của ngài A-nan :
  – Tôn giả nỗ lực tu tập bằng pháp quán niệm thân : Bướt vào Thân
  – Tôn giả cảm thấy mệt, định nằm nghĩ : Bướt vào Thọ
  – khởi lên ý niệm “nằm xuống, nằm xuống”: bướt vào Tâm ( do nhân được các niệm tâm khơi từ dòng tâm thức )
  – “nằm xuống, nằm xuống”, ngay tư thế nghiên người ấy : bướt vào Pháp ( ngũ uẫn ngài A-nan nằm xuống : Định)
  và cùng lúc ấy Ngài A-nan chứng đạt Ngã Không Pháp Không.

  Hai câu chuyên trên cho thấy, do giữ giới dù là nhỏ nhặt và chỉ trong một sớm, một khắc, một sát na.. khi muốn thì, như ngài A-nan, chỉ một niệm khởi là chứng đắt dễ dàng.
  và chúng ta, nhửng tỳ kheo già (mặt chuột) đã hơn hai ngàn năm trăm năm qua chỉ, và chỉ quẫn quanh theo đường mê dại của ngôn từ trống rỗng. Sự tương phản của ngài A-Nan nghiêm nhặt trong giới hành và tỳ kheo già mặt chuột đã rõ ràng.
  Để thấy rõ năng lực của giử giơi thì ta nên quay lai với bát nhã tâm kinh.

  Bát nhã tâm kinh viết:
  Này Bồ-đề, đi qua, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia.

  तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा ॥
  tadyathā gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.
  Điều ấy là như vầy: “Khi đã đi đến, khi đã đi đến, khi đã đi đến bờ kia, khi đã hội tụ ở bờ kia, phẩm vị Giác Ngộ là vật dâng hiến.”
  (gá-têêê gá-têêê paaa-rá-gá-têêê paaa-rá-xămmm-gá-têêê bô-đơhí xơ-vaaa-haaa).[6]
  trich từ : http://www.paliviet.info/Sanskrit/Skrt_BatNha.htm
  (còn tiếp)

 4. tui nói:

  Dugia97 viết:

  Nhận xét cử chỉ của ngài A-nan :
  – Tôn giả nỗ lực tu tập bằng pháp quán niệm thân : Bướt vào Thân
  – Tôn giả cảm thấy mệt, định nằm nghĩ : Bướt vào Thọ
  – khởi lên ý niệm “nằm xuống, nằm xuống”: bướt vào Tâm ( do nhân được các niệm tâm khơi từ dòng tâm thức )
  – “nằm xuống, nằm xuống”, ngay tư thế nghiên người ấy : bướt vào Pháp ( ngũ uẫn ngài A-nan nằm xuống : Định)
  và cùng lúc ấy Ngài A-nan chứng đạt Ngã Không Pháp Không.

  Năm xưa Đức Thế Tôn theo học ngoại đạo, dù chứng đạc các thiền định rất cao như vô biên xứ, phi tương xứ, diệt thọ tưởng.. ngài vẫn không thỏa mãn !? thì té ra các định trên chỉ luẫn quẫn lên xuống qua về trong THỨC. Cái cốt tủy của Đức Thế Tôn là thâm nhâp vào Tâm, từng niệm Tâm, sau rốt Định đươc Tâm-Pháp mà đắt Ngã không / Pháp Không.
  Thiền Tứ niệm Xứ có thể chia làm hai :
  Thân-Thọ ———–> Thức Tâm ——————–>Chánh Đạo

  Tâm và Pháp như sóng và nước.
  Thân và Thọ như Nước với sữa
  Làm thế nào thâm nhập đươc Tâm ???
  “Từ Thức đến Tâm: Con đường Giới hạnh- Ngõ rẽ Chánh Tà”

 5. dugia97 nói:

  Phạm Doãn : Về nội dung tranh luận của vấn đề này, tôi hoàn toàn không hiểu gì!
  Nhưng:
  So sánh đoạn “nguyên văn” và đoàn “cho là bị sửa” (ở dưới đây) thì có thể thấy ngay rằng:
  Tác giả (có nick là tui) đã bị lỗi kĩ thuật khi post comment của mình lên, tự làm mất một dòng từ chữ “Thức” đến chữ “Tâm”

  (nguyên văn muốn post)
  Thiền Tứ niệm Xứ có thể chia làm hai :
  Thân-Thọ ———–> Thức Tâm ——————–>Chánh Đạo

 6. dugia97 nói:

  Thử post lai nguyên văn muốn post của Mid Life Crisis
  Vẫn bị mất một phần đoan sau chử Thức “Thân-Thọ ———–> Thức.
  Ngoại Đạo (Tà Đạo có thể nói vì chúng không đưa, dẫn dến chứng ngộ )
  Rầt dễ hiểu lầm.!!!!!
  Xin xem tai đây:
  https://www.facebook.com/tuvi.duoimatnghiepqua


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s