– Đại, Xứ, Giới

Bốn Đại, Sáu Đại, Mười Hai Xứ

Và Mười Tám Giới

Thích Tâm Thiện

A. Dẫn nhập

Các vấn đề liên quan đến con người và sự hình thành con người, theo quan điểm của Phật giáo, thường được bàn đến gồm : bốn Đại, sáu Đại, mười hai Xứ và mười tám Giới.Trong quá trình tu tập, các vấn đề trên được Đức Phật phân tích cụ thể, nhằm xây dựng cho người tu tập một cái nhìn chính xác về bản chất cuả thân năm Uẩn và thế giới sự vật hiện tượng chung quanh con người. Do đó, phân tích về các Uẩn (Skanda) ,Xứ (Àyatana), và Giới (Dhàtu) chính là phân tích về sự hiện hữu của con người và thế giới. Đấy cũng chính là thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo. Mục đích của sự phân tích nội quán này là cái nhìn giúp người học đạo thấy rõ sự thật vô ngã của các pháp.

B. Nội dung

I. Định nghĩa : Bốn Đại, sáu Đại, mười hai Xứ và mười tám Giới.

1/ Bốn Đại: Bốn đại ( Caturmahàdhàtu) là bốn yếu tố cơ bản hình thành nên thể chất ( thân vật lý) của con người, bao gồm : chất khoáng (Pathavì-đất ), chất lỏng (Àpo- nước ) , nhiệt độ ( Tejo- sức nóng ) và hơi khí ( Vàyo- gió). Chúng ta thường gọi một cách hình tượng về thân tứ đại là đất , nước ,gió ,lửa.

2/ Sáu Đại: Sáu đại là sáu yếu tố cơ bản hình thành nên con người toàn diện với ba thành tố đặc thù là : thể chất vật lý( gồm bốn đại ) cộng với ý thức (thuộc tâm lý) và không gian .

3/ Mười hai Xứ: Mười hai xứ là cơ sở giao tiếp giữa con người với thế giới thực tại khách quan , bao gồm sáu nội xứ ( thuộc về tự thân) và sáu ngoại xứ ( thuộc về ngoại cảnh). Sáu nội xứ là: mắt ,tai ,mũi, lưỡi , thân , và ý thức. Sáu ngoại xứ là:hình thể, âm thanh, hương khí, mùi vị, sự tiếp xúc, và các sự vật hiện tượng( sắc ,thanh ,hương ,vị,xúc ,pháp).

4/ Mười tám Giới: Mười tám giới là cơ sở giao tiếp toàn diện của con người với thế giới thực tại khách quan, bao gồm : sáu nội xứ, sáu ngoại xư và sáu tình thức của mắt, tai ,mũi ,lưỡi ,thân và ý ( nhãn thức,nhĩ thức, tỹ thức,thiệt thức,thân thức,và ý thức).

II. Phân tích bốn đại qua thể chất vật lý của con người

Như được trình bày ở phần định nghiã,bốn đại là nói tóm tắt về cơ thể con người. Bốn đại này do nhân duyên hợp thành,chúng không có gì là bền chắc. Con người từ khi sinh ra được nuôi dưỡng bởi các loại thức ăn (thực tố ) và dưỡng khí , và tiếp tục sinh trưởng theo thời gian. Trong suốt qúa trình sống của một đời người, thân thể vật lý này không ngừng thay đổi qua các chu kỳ, sinh thành, tồn tại, biến đổi và phân hủy (chết). Cái mà chúng ta gọi là sự chết( sự ngưng hoạt động và phân hủy hay thọ mạng chấm dứt ), thực chất chỉ là sự tan rã của bốn đại.

Cơ thể của con người hình thành là do sự hội tụ của bốn đại, trong bốn đại,nếu tiếp tục phân tích , chúng ta sẽ có bốn nhóm vật chất như sau:

1/ Yếu tố đất: gồm có : tóc, lông. móng ,răng, da ,thịt, gân, xương, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, phân, mỡ, não, ghèn.

2/ Yếu tố nước: gồm có: mật, đàm, niêm dịch ,mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu.

3/ Yếu tố gió: gồm có : hơi thở ( sự hô hấp ) và khí.

4/Yếu tố lửa: gồm có : nhiệt độ hay sức nóng do sự vận hành của cơ thể phát ra.

Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, cơ thể con người gồm có 36 thứ bất tịnh và được chia thành ba nhóm.

1/ Nhóm một: gồm có 12 thứ ngoài thân: tóc, lông, móng ,răng, ghèn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, phân, nước tiểu, và mồ hôi.

2/ Nhóm hai: gồm có 12 thứ trong thân : da, da non, máu, thịt, gân, mạch, xương , tủy ,lớp mỡ da, mỡ óc, màng bọc gân thịt.

3/ Nhóm ba: gồm có 12 thứ nằm sâu trong thân: gan ,mật, ruột, dạ dày, lá lách, thận , tim, phổi , bàng quang, mề phân, đàm đỏ và đàm trắng.

Mục đích của sự phân tích cụ thể như trên là nhằm giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng ,chính xác về thân tướng bất tịnh của con người để hướng tâm đến trạng thái xả ly, không chấp thủ.(1)

III. Sáu Đại và con người toàn diện

Như đã trình bày, sáu đại gồm có bốn đại ( như trên ) cộng với không gian và ý thức. Do đó, con người ( theo sáu đại ) là con người hoàn chỉnh ,bao gồm cả tâm lý và vật lý. Riêng về phần tâm lý hay tâm thức nói chung, đã được nói đến trong Năm Uẩn. Theo đó, tâm thức của con người bao gồm các phần chính là : cảm thọ,niệm tưởng,tư duy, và ý thức( thọ,tưởng ,hành ,thức), nói chung là cấu trúc và sự vận hành của tâm lý.

Do đó Sáu Đại thực ra chỉ là cách nói tóm tắt của năm Uẩn ( Sắc ,thọ, tưởng , hành , thức) . Vì lẻ, đối với con người, cơ cấu tâm lý chỉ có thể vận hành khi nó dựa vào sinh thân, tức là thân thể vật lý.Nếu chỉ có tâm thức hiện hữu mà không có thân hiện hữu, hoặc ngược lại chỉ có thân hiện hữu mà không có tâm thức hiện hữu, thì không thể gọi là con người.

Tương tự như thế đối với khái niệm tâm thức. Ở đây, nên hiểu rằng, tâm không đơn giản chỉ là tâm, mà trong tâm luôn luôn hàm chứa hoạt động của các cảm thọ, các ảnh tượng của tri giác, các hình thức tư duy, và các hoạt động của tâm thức nói chung.

Nên nhớù rằng, mọi khái niệm phân biệt trong tâm thức của chúng ta như :tài sản, nhà cửa, sông suối , nuí đồi, vv… ; cho đến các khái niệm như : tư duy, ý thức, tình cảm, lý trí, tưởng tượng vv…, tất cả đều là biểu hiện của tâm. Và đây là lý do tại sao Đức Phật dạy ” Nhất thiết Duy Tâm ” ( tất cả đều là sự tạo tác của tâm) .

Như thế, sáu Đại và năm Uẩn dù khác nhau trên mặt ngôn ngữ, nhưng chúng giống nhau về mặt ý nghiã. Tuy nhiên sẽ rất giới hạn nếu chúng ta dừng lại ở đây. Do đó những gì cần được khảo sát tiếp theo , chính là mười hai Xứ và mười tám Giới.

IV. Mười hai xứ và mười tám giới:

Để hiểu rõ cơ cấu của tâm thức,cũng như sự vận hành của nó, chúng ta cần thiết tìm hiểu về 12 xứ và 18 giới.

Mười hai xứ, như đã trình bày, là cơ sở giao tiếp cơ bản để hình thành những nhận thức , phân biệt của con người.Đó là sự giao thoa ,tương tác giữa sáu nội xứ (hay còn gọi là sáu căn -Ajjhattika-àyatana) với sáu ngoại xứ ( còn gọi là sáu trần -Bàhyu-àyatana). Căn là thân thể, mạng căn ,tức là thể chất vật lý của con người. Trần là trần cảnh, hay còn gọi là thế giới sự vật hiện tượng.Sáu căn thuộc về chủ thể,sáu trần thuộc về đối tượng.Do chủ thể giao tiếp với đối tượng mà hình thành nên những nhận thức , phân biệt, như sông,suối,núi, đồi, đàn ông, đàn bà, con chim, hòn đá,giọt sương…

Chúng ta có sáu căn và sáu trần . Sáu căn là: mắt , tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; sáu trần là: sắc ,thanh ,hương, vị ,xúc ,pháp.

Sắc: gồm có màu sắc, hình thể, vật thể,hiện tượng,sự vật. Sắc còn được chia thành hai phần đó là:

Biểu sắc ( hình tượng ,sự vật …)

Vô biểu sắc ( năng lượng vô hình…,năng lượng tâm thức {mental energy} cũng được xem là một loại sắc .)

Thanh : gồm tiếng nói, tiếng động, âm thanh, âm nhạc…

Hương : hương khí, hương thơm…

Vị : mùi vị như chua, chát, cay, ngọt,mặn, đắng, the, lờ lợ…

Xúc : sự giao thoa giữa căn và trần, giữa vật này với vật khác….

Pháp : tất cả thế giới sự vật hiện tượng tâm lý và vật lý nói chung.

Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì liền phát sinh những nhận thức, phân biệt. Do đó, có sáu loại phân biệt của thức ( sự nhận biết ) gồm : sự thấy biết của mắt, sự nghe biết của tai, sự ngữi biết của mũi, sự nếm biết của lưỡi, sự tri giác của toàn thân, và sự hiểu biết của ý thức.

Như thế từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần để hình thành sáu thức( Vijnàna) và cộng chung lại là mười tám giới.Đây là tiến trình nhận thức luận về thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo.(2)

V.Mối quan hệ giữa 12 Nhân Duyên, 5 Uẩn,4 Đại & 6 Đại,12 Xứ và 18 Giới

Trong giáo lý về 12 Nhân Duyên có đề cập đến chi phần Lục Nhập ,vàtrong giáo lý 5 Uẩn , cóđề cập đến hai chi phần :vật lý ( sắc ) và tâm lý ( thọ, tưởng, hành , thức ); trong 4 Đại và 6 Đại cũng đề cập đến hai chi phần : vật lý và tâm lý ; đặc biệt trong 12 Xứ và 18 Giới lại nhấn mạnh đến sự giao thoa, tiếp xúc giữa 6 căn và 6 trần. Sự giao thoa và tiếp xúc này chính là chi phần Xúc (Phassa) – đứng hàng thứ sáu , trong giáo lý12 Nhân Duyên .Như thế chúng ta có một bảng tương đương như sau:

[ Lục nhập = 5 Uẩn + Xúc ] #[ 6 Đại + (4 Đại ) = Xúc + 12 Xứ + (18 Giới ) ]

[ 5 Uẩn = Xúc + 12 Xứ ] # [ 6 Đại = Xúc + 18 Giới ]

Từ những chi tiết này cho thấy rằng , cái thế giới sự vật hiện tượng với muôn ngàn khác biệt mà chúng ta nhận biết thì không gì khác / ngoài sự phân biệt của tri giác .Và yếu tố hình thành nên tri giác của con người chính là sự tiếp xúc giữa các căn thân và trần cảnh, hay nói khác hơn là giữa chủ thể nhận thức ( ví dụ- con mắt) và đối tượng được nhận thức(ví dụ- đám mây ).

Mặc dù trên nền trời xanh bao la không giới tuyến chỉ có một đám mây, nhưng đứng ở góc độ này thì thấy đám mây trông giống cô gái; đứng ở góc độ khác thì đám mây trông giống con cọp vv… cứ như thế mà đám mây được xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau, tuỳ theo điểm nhìn và chủ thể nhìn. Nên lưu ý rằng, trước mắt chúng ta chỉ có một đối tượng, nhưng do mỗi người có một duyên phận khác nhau và trình độ nhận thức khác nhau, và do đó ,đối tượng bị nhìn cũng được tri nhận và đánh giá khác nhau. Đấy chính là thế giới sai biệt đa thù của nhận thức. Và sự sai biệt đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào yếu tố Xúc ( tiếp xúc ) ở mỗi con người khác nhau.

Có một điều tối quan trọng cần lưu ý rằng, để có một nhận thức, bao giờ cũng phải có một chủ thể nhận thức và một đối tượng được nhận thức xuất hiện trong tương quan.Và như thế, suy cho cùng cái mà chúng ta gọi là thế giới quan, hay nhân sinh quan, hay vũ trụ quan đó, thực ra không gì khác hơn là sự sinh khởi ý niệm của thức trong tiến trình giao tiếp giữa căn và trần. Và điều này ,trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy:

“Cái đa tính của đối tượng sinh khởi từ sự nối kết giữa tập khí và phân biệt; nó sinh ra từ tâm , nhưng người ta lại thấy nó hiện hữu bên ngoài ; cái đa tính ấy { Ta gọi } (3) là Duy Tâm “.

“{Và} thế giới bên ngoài là không có,nên cái đa tính của các đối tượnglà cái được thấy từ Tâm; thân thể, tài sản, nhà cửa…, những thứ ấy ta gọi là Duy Tâm”. (4)

Từ những trưng dẫn trên chúng ta biết rằng, tri giác của con người rất giới hạn, và mọi sự đo lường phân biệt , nhận thức của con người đối với thế giới cũng rất giới hạn .Giới hạn ở chỗ sự hiểu biết của chúng ta là do cái thấy từ một tâm thức còn vô minh, thấy bằng tri giác phân biệt của tự ngã chứ không phải là thấy từ một tâm thức toàn tri ( giác Ngộ ). Do đó,cái mà chúng ta cho là thường thì bản chất của nó là vô thường , như giòng sông không ngừng trôi chảy. Bản chất của ý thức phân biệt và vô minh là như thế. Nó luôn luôn biến động , vô thường.

Con người khổ đau chỉ vì lầm chấp vào ý thức phân biệt của mình,cho rằng cái này là tôi,cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, rồi cố gượng sống và bám víu vào những suy nghĩ như thế nên chìm đắm trong sinh tử trầm luân, vậy thôi.

C. Kết luận :

Nói tóm lại, giáo lý về các Đại, Uẩn , Xứ, Giới là những phần giáo lý rất cơ bản và quan trọng, giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác về cuộc sống vô thường , khổ ,và Vô ngã. Bao lâu con người chưa biết Uẩn ,Xứ ,Giới là gì, thì vẫn không thể biết được thế nào làcon đường thoát ly sinh tử . Các Uẩn ,Xứ ,Giới là đề mục của pháp hiện quán- thiền định, do vậy , con đường tu tập bao giờ cũng được khởi đầu từ các Uẩn ,Xứ, Giới; đấy chính là tu tập Chánh tri kiến.Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s