Kinh Tượng Pháp (giả mạo Diệu Pháp)

Tương Ưng Bộ Kinh (16.13)

Kinh Tượng Pháp

(Tạp 32.2 Pháp Giảm Diệt, Ðại 2, 226b (Biệt Tạp 6.15, Ðại 2, 419b) (S.ii,223)

1) Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, vườn ông Anàthapindika.

2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kassapa bạch Thế Tôn:

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước, học giới có ít hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí ít hơn?.

4) — Sự việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời các chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, thời nhiều hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí.

5) Này Kassapa, diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và Kassapa khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất.

6) Ví như, này Kassapa, vàng (thật) không biến mất khi nào vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào vàng giả hiện ra ở đời, thời vàng (thật) biến mất.

7) Cũng vậy, này Kassapa, diệu pháp không biến mất, khi nào tượng pháp chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất.

8-11) Này Kassapa, địa giới không làm diệu pháp biến mất, thủy giới… hỏa giới… phong giới không làm diệu pháp biến mất.

12) Ở đây, khi nào các người ngu có mặt, chính họ làm diệu pháp biến mất.

13) Ví như, này Kassapa, chiếc thuyền bị chìm vì chở quá nặng. Không phải vì vậy, này Kassapa, diệu pháp bị biến mất.

14) Này Kassapa, có năm thối pháp khiến cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm?

15) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc Ðạo Sư, sống không tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp, sống không tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống không tôn kính, không tùy thuận học giới, sống không tôn kính, không tùy thuận đối với Thiền định.

Này Kassapa, chính những thối pháp này đưa đến sự hỗn loạn, sự biến mất của diệu pháp.

16) Và có năm pháp, này Kassapa, đưa đến sự an trú, bền vững, không biến mất của diệu pháp. Thế nào là năm?

17) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống kính trọng, tùy thuận bậc Ðạo Sư, sống kính trọng, tùy thuận Chánh pháp, sống kính trọng, tùy thuận chúng Tăng, sống kính trọng, tùy thuận học giới, sống kính trọng tùy thuận Thiền định.

18) Chính năm pháp này, này Kassapa, đưa đến sự an trú, bền vững, không biến mất của diệu pháp.

SN 16.13

PTS: S ii 223

CDB i 680

Saddhammapatirupaka Sutta: A Counterfeit of the True Dhamma

translated from the Pali by

Thanissaro Bhikkhu

© 2005–2012

Alternate translation: Walshe

On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta’s Grove, Anathapindika’s monastery. Then Ven. Maha Kassapa went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, “What is the cause, lord, what is the reason, why before there were fewer training rules and yet more monks established in final gnosis, whereas now there are more training rules and yet fewer monks established in final gnosis?”

“That’s the way it is, Kassapa. When beings are degenerating and the true Dhamma is disappearing, there are more training rules and yet fewer monks established in final gnosis. There is no disappearance of the true Dhamma as long as a counterfeit of the true Dhamma has not arisen in the world, but there is the disappearance of the true Dhamma when a counterfeit of the true Dhamma has arisen in the world. Just as there is no disappearance of gold as long as a counterfeit of gold has not arisen in the world, but there is the disappearance of gold when a counterfeit of gold has arisen in the world, in the same way there is no disappearance of the true Dhamma as long as a counterfeit of the true Dhamma has not arisen in the world, but there is the disappearance of the true Dhamma when a counterfeit of the true Dhamma has arisen in the world.[1]

“It’s not the earth property that makes the true Dhamma disappear. It’s not the water property… the fire property… the wind property that makes the true Dhamma disappear.[2] It’s worthless people who arise right here [within the Sangha] who make the true Dhamma disappear. The true Dhamma doesn’t disappear the way a boat sinks all at once.

“These five downward-leading qualities tend to the confusion and disappearance of the true Dhamma. Which five? There is the case where the monks, nuns, male lay followers, & female lay followers live without respect, without deference, for the Teacher. They live without respect, without deference, for the Dhamma… for the Sangha… for the Training… for concentration. These are the five downward-leading qualities that tend to the confusion and disappearance of the true Dhamma.

“But these five qualities tend to the stability, the non-confusion, the non-disappearance of the true Dhamma. Which five? There is the case where the monks, nuns, male lay followers, & female lay followers live with respect, with deference, for the Teacher. They live with respect, with deference, for the Dhamma… for the Sangha… for the Training… for concentration. These are the five qualities that tend to the stability, the non-confusion, the non-disappearance of the true Dhamma.”

Notes

1.

Gold, of course, does not go out of existence simply because there is counterfeit gold. What happens is that it goes out of use: People find that counterfeit gold is easier to use. An added implication of this statement may be that as long as there is only genuine gold, people will not doubt its authenticity. When there is both genuine and counterfeit gold, doubts will arise as to what is genuine — all gold becomes doubtful — and people will end up using whichever is easier or more to their liking.

2.

The point here is that the true Dhamma will not disappear through natural disasters, such as landslides, floods, fires, or windstorms. For an account of how people in the time of the Buddha understood natural events in terms of the four properties, see MN 28.

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s